2018.09.07: Furesø Kommune har valgt Sophienberg Gruppens og PLH Arkitekters idé- og visionsoplæg for området vest for Farum Kulturhus.
’Vi ser frem til at udvikle området i tæt dialog med kommune og borgere i tråd med de gode intentioner, der ligger i Furesømodellen’, siger Niels Krag, direktør og partner i Sophienberg Gruppen. ’Det er vores intention at skabe en sammenhæng mellem bygninger, stiforløb og gårdhaver, så hele karréen løftes til én stor og inviterende Kultur-ø i byen’, oplyser Niels Krag.

Binder Farum sammen
Formanden for Udvalg for byudvikling og bolig i Furesø Kommune, Egil Hulgaard, siger: ’Sophienberg har udviklet et projekt med rigtig mange gode løsninger, der integrerer det nuværende med det kommende byggeri. F.eks. er løsningen med tunnelen under Frederiksborgvej godt tænkt og vil være med til at skabe den optimale forbindelse fra Kumbelhaven over mod Farum Bytorv og dermed bidrage til at binde Farum sammen. Samtidig sættes byhaven bagved Kulturhuset i spil på en helt ny måde’
Og Egil Hulgaard fortsætter: ’Vi har med Sophienberg valgt en erfaren samarbejdspartner, der har udviklet flere lignende projekter. Sammen vil vi arbejde for, at den kommende nye del af Farum midtby kan bidrage til at udvikle området omkring Farum Kulturhus og nænsomt sikre og forstærke de kulturhistoriske værdier, området har. Vi ønsker med byggeriet at styrke følelsen af at være i et levende, lokalt bymiljø, hvor fællesskaberne dyrkes og hvor tilbuddene – kulturelle såvel som sociale – er lige om hjørnet. Med nye pladser, caféliv og aktiviteter skal den nye bebyggelse inspirere til samvær. Det er den ambition vi sammen med borgerne vil udforske i den kommende tid. Den præcise proces for borgerinddragelsen vil blive udarbejdet i samarbejde med Sophienberg i løbet af efteråret’, siger Egil Hulgaard.

Afsæt i at skabe attraktive byrum
Projektet tager afsæt i principperne i Furesø Kommunes arkitektur og byrumsstrategi om attraktive byrum, hvor mennesker mødes.
Byggeriet vil udgøre ca. 8.000 m2, primært boliger med fælleslokaler mv. fordelt på 14 rækkehuse i den gamle skole og ca. 60 familie- og seniorboliger i en nyopført bebyggelse langs Frederiksborgvej og Stavnsholtvej.
Ejendommen er centralt placeret i forhold til offentlig transport, og med det velfungerende sundhedshus, bibliotek og kulturhus samt Farum Bytorv som nærmeste naboer er området allerede godt forsynet. Derfor omdannes ejendommen til boligformål. I varierende størrelser og henvendt til flere målgrupper, som i det færdige byggeri vil kunne trække på og understøtte de nuværende udbud.

Stor interesse fra investorer
’Vi ser i øjeblikket en voksende efterspørgsel i omegnskommunerne efter nye boliger på såvel leje- som ejerbasis, bl.a. grundet meget høje boligpriser i København’, forklarer Niels Krag.
Denne tendens ser ikke ud til at aftage i de kommende år. ’Samtidig er der i vores netværk af såvel private som institutionelle investorer stor interesse for udviklingsprojekter af netop denne karakter’.
Udover selve bygningerne skal der investeres i underjordisk parkering, cykelparkeringer, uderum og stier for at skabe en helhed mellem de nye og eksisterende bebyggelser i området.

For at skabe en sammenhængende by videreføres stien fra Kumbelhaven ind under den gamle skole og videre ud i den bagvedliggende bibliotekshave, der ligger nede i Kumbelhavens niveau. Således forbinder stien stationsområdet med det centrale Farum. Stien fritlægges af en stort cirkulært terrasseret skrænt for at bringe lys ned. På solsiden af skrænten findes siddeplinte til ophold som i et amfiteater – ’Kumbelscenen’. Hele det cirkulære landskabselement har en flot identitet og indpasser sig elegant med skolens symmetriske facadeudtryk. Ramper og trapper omkranser cirklen og giver direkte niveaufri adgang til skolens sidefløje og til hovedfløjens høje stueniveau. Anlægget og underføringerne oplyses med lyskunst i de mørke timer.

Kumbelscenen
Den bevaringsværdige tidligere skolebygning ombygges til moderne familieboliger i rækkehusform omkring et semiprivat gårdrum orienteret mod den nye, cirkulære Kumbelscene.

Furesø Kommune har valgt Sophienberg Gruppens og PLH Arkitekters idé- og visionsoplæg for Kulturø-området i Farum, stående: Lene Munch-Petersen, medlem af byrådet, Egil Hulgaard, byrådsmedlem og formand for Udvalg for Byudvikling og Bolig. Siddende Niels Krag, partner og direktør i Sophienberg Gruppen A/S og Lars Toksvig, partner og arkitekt MAA, PLH Arkitekter.