Solhusene Etape 3 & 4 – Bagsværd Bypark

Projektbeskrivelse

Solhusene Etape 3 & 4 placeres i forlængelse af de øvrige nybebyggelser i Købmandsbyen. Grusgraven omlægges, og en tværgående stiforbindelse etableres henover matriklen. Projektets landskab og uderum skaber forbindelse og relation til både Købmandens Plads og Diagonalen samt sikrer gode fælles opholdsarealer og private kantzoner langs bebyggelsen.

Bebyggelsen består af to bygninger, der begge underopdeles i mindre volumner og varierer i bygningshøjder. Bygningerne følger linjer fra de omkringliggende huse og veje samt kobler sig naturligt til Købmandens Plads og bebyggelsen ved Laurentsvej. Ydermere skaber placeringen af de to bygninger et afskærmet gårdrum til beboerne.

Dagslys og bygningshøjder
Den samlede bebyggelse er tilpasset i etageantal og bygningshøjder i forhold til konteksten. Bebyggelsens skrående tagflader optimerer dagslysforhold ind i gårdrummet og boligerne. Bygningshøjderne mod syd er generelt lavere end mod nord. Ligeledes skråner alle tagflader ind mod det fælles gårdrum, så rummet opnår størst mulig himmeludsyn og lys.

Uderum og naboskab
Den samlede bebyggelse omslutter et fælles rekreativt gårdrum – primært forbehold de kommende beboere. Gårdrummet er skærmet for støj og direkte indkig fra den offentlig sti ved Diagonalen. Velbelyst og med fin beplantning samt et fælles drivhus. Bebyggelsens nabogange på de to hovedbygninger aktiverer gårdrummet op på de forskellige etager. Nabogangene kan ydermere øge fællesskabsrelationen imellem beboerne og øge trygheden i gården, da synligheden og kontakten vokser. Gårdrummet åbnes op til Diagonalen via en bred trappe, der dels skaber en flot ankomst til bebyggelsen og tilkobling til kvarteret, men også sikrer en graduering imellem området, gårdrum og de åbne nabogange.

Stærke karaktertræk med de skrående geometrier og de to modstående volumener giver bebyggelsens en form og arkitektur, der opleves som en samlet helhed og figur, hvilket understreges i kun at anvende én tegl/mursten som materiale.

Det kraftige mønstermurværk i basen skaber en tydelig opdeling i facaderne, der nænsomt bryder de store facader ned og skaber behagelige proportioner i bebyggelsen. Basen udføres i et markant mønstermurværk, der i sin struktur og fremtoning træder tydeligt frem i facaderne. Mønstermurværket anvendes ligeledes til at understrege bebyggelsens forskellige volumener og indarbejdes på udvalgte facader på de fire små længer. Hele bebyggelsens geometriske karakter understreges med skrå vinduer, skrå detaljer i murværket og de fremtrædende, skrående tagflader.

Det synlige tag
Bebyggelsens 5. facade er de grønne tagflader, der etableres med en variation af sedumplanter. Tagfladerne er synlige fra flere boliger og fra nabobebyggelser. Tagfladen brydes med tagvinduer samt to
tagterrasser – og efter behov, anlægges solcelleanlæg på sydvendte tagflader. Tagfladen er derved også en grøn, aktiv og alsidig ”facade”, der understøtter bebyggelsen samlede karakter med skrående flader og vinkler.

Fakta

Solhusene Etape 3 & 4, Bagsværd Bypark

Projektudvikler: Sophienberg Gruppen
Rådgiverteam: Mangor & Nagel, BOGL og OJ Rådg. Ing.
Byggeperiode: 2023-2024
Projektvolumen: 7.100 m² – 88 boliger

SOPHIENBERG
GRUPPEN

 

 

Bredgade 40
1260 København K

Tlf: 39 10 60 00
info@sophienberg.com